Osobnosti města

Jan Křtitel Mikiška

Jan Křtitel Mikyška se narodil 14. června 1842 v Chlumu u Třeboně.

Od 1. října 1860 vyučoval co podučitel v Ledenicích šest roků, co řídící první podučitel na dvoutřídní škole ve Štěpánovicích u Lišova čtyři roky a od 1. září 1870 do 1. září 1904 na zdejší obecné škole. Již 1. října 1873 byl jmenován ředitelem školy ve Velešíně a na škole dle školní kroniky učil i jeho bratr Václav. Tehdy měla škola tyto pomůcky: zemskou kouli s podstavcem, čtyři přírodopisné nástěnné tabule a několik malých map. „Aby se mohly koupit nové pomůcky, byly sehrány dvě jednoaktové hry. Fotografická dílna v Praze a Strašidlo ševcovské. Čistý výnos byl 30 zlatých.“

V roce 1874 založil zpěvácký spolek „Vlastimil“ podle jména známého rodáka Josefa Vlastimila Kamarýta a stal se i jeho prvním starostou. 

Dne 20. 8.1882 uspořádal tento zpěvácký spolek velkolepou národní slavnost zasazení a odhalení mramorové pamětní desky tomuto básníku a knězi, který se 20. 1. 1797 ve Velešíně v domě č. 65 na „Kváčově“ narodil.

10. listopadu 1877 spoluzakládal hasiče a byl členem i prvého jeho výboru a v roce 1894 stál již „řídící učitel“ Jan Křtitel Mikyška v čele hasičů ve Velešíně.

Když Jan Křtitel Mikyška psal prvé řádky „Památné knihy městyse Velešína“, tak kalendář ukazoval 29. listopad 1888 a ve Velešíně se slavilo čtyřicáté výročí panování Františka Josefa I. Jeho písmo je až kaligrafické, jak se na ředitele školy sluší a patří. Od samého založení, od 24. listopadu 1892 byl Jan Křtitel Mikyška předsedou Okrašlovacího spolku a v roce 1896 „ze starého rukopisu ve škole se nalézajícího doslovně do Pamětní knihy Velešína přepsal nejstarší historii hradu a městyse.“

Prvého května 1900 byl Jan Křtitel Mikyška nepřetržitě třicet let ředitelem školy ve Velešíně, a tak mu obecní zastupitelstvo městyse Velešín udělilo jako druhému v historii, po děkanu Kleinovi, čestné občanství za jeho zásluhy, které si vydobyl třicetiletým blahodárným působením jak na zdejší obecné škole, tak i ve veřejném životě.“ Od 28. ledna 1901 je zvolen prvním předsedou Ústřední matice školské ve Velešíně. 

 V roce 1903 byl znovu zvolen předsedou okrašlovacího spolku ve Velešíně. Volbu přijal za podmínky, že spolek zvelebí park na náměstí. V roce 1907 bylo zde již 84 keřů, 209 vytrvalých květin, 4 lípy, 2 jasany, 28 akátů a „školských růží“ přes jeden tisíc.

Pátého března 1904 odešel Jan Křtitel Mikyška „na odpočinek.“

Poslední zmínka o J. K. Mikyškovi je v kronice Velešína u roku 1913. Píše se zde: „3. ledna zemřel bývalý řídící učitel a čestný zdejší měšťan Jan Křtitel Mikyška. Působil zde v činné službě 34. let.“ 

 Jan Křtitel Mikyška psal také školní kroniku později přepisoval obecní kroniku do které těsně před rokem 1906 nalepil sadu fotografií, které sám zhotovil ve Velešíně a v jeho blízkém okolí. Je to první ojedinělá sbírka pohledů na historické jádro městečka a také ukázal velmi oblíbené partie u řeky Malše a hrad Velešín. 

1 2 3
6 7 8
13 14 15 16
18 19 20 17
21 22 23 29
24 26 27 30
28 32 33 31


Text: Školní a obecní kroniky a pan František Schusser

Fotografie: Archiv města Velešína

@import url('https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css');